Frukttyveri fra villa Thorshaug på Kullebundsbråten

Arkivstudier er aldri kjedelig – med en dæsj nostalgisk fantasi forvandler hyllemetre seg raskt til regelrette skattkamre.

I arbeidet med artikkelen om tvillingskolene i Oppegård kom vi over en liten godbit i arkivet. Stukket inn mellom permen og førstesiden i Oppegård kommunes skolestyreprotokoll fra perioden 1917 – 1921 lå en bunke papirer sirlig presset sammen etter mange års oppbevaring. Ved aller første øyekast var det lett å se at dette var en skatt. En skatt datert i året 1926.

Øverst: Epleslang. Mary Evans Picture NTB scanpix. Lisensiering: CC BY-NC-SA

 

politisak_009
Som Folloarkivet fant den – Politisak buntet. Skolestyrets protokoll 1917-1921. Uordnet/Folloarkivet

En sensommerkveld i 1926 ble fire gutter sett i det de tok seg inn i hagen til et privat sommerhus og plukket lommene fulle av modne plommer. De ble oppdaget av en lokal oppsynsmann som passet frukthagen i de periodene eieren var inne i Oslo (Kristiania til 1925). Da guttene forsto at de var oppdaget forsøkte de å stikke av, men oppsynsmannen klarte å fange og holde to av dem tilbake.  Tyveriet fra frukthagen til Villa Thorshaug, Kullebundsbråten, ble anmeldt til politiet. Vitner og antatte gjerningspersoner ble avhørt og saken ble oversendt skolestyret og tilsynsutvalget i kommunen.

Nedover i teksten vi vil gå gjennom dokumentene hver for seg – så sett brillene godt tilrette på nesen og nyt dette innblikket i Folloarkivets uordnede materiale!


Dokument nr. 1: Følgeskriv ved tilbakesendelse av saken til Oppegård skolestyre

Tilbakesendelse, politisak_010

 

Hr Skolestyreformann Harald Berg, …Vedlagte skrivelse angående 4 skolegutters frukttyveri tilbakesendes. Vedkommende gutters lærere har blitt enige om å foreslå saken oversendt tilsynsutvalget, og at dette sammen med skolestyrets formann så foretar det nødvendige. Som guttenes klasseforstandere vil vi gjerne være med og rådslå om hva som bør gjøres, og likeså overvære en mulig avstraffelse. Kolbotn skole den 23/9 – 1926, Per Årset.

 

Et frukttyveri – hvor ille kan det være egentlig? Her konfronteres vi som leser det i dag med en historisk avgrunn. Vi har behov for kunnskap om datidens normer og praksis før vi kan forstå datidens materiale, – konteksten, til denne hendelsen. The past is a foreign country.* Det fremstår noe fremmedartet for oss å anmelde barn for å stjele plommer fra en frukthave nå i 2016.

Historien er fra 1926 – godt inn i mellomkrigstiden. Fra kommunale arkiver vet vi at det er tiden for provianteringsråd, rasjonering, nødsarbeid, gjeld og en slunken kommunekasse. De store linjene i samfunnet pekte mot en brytningstid. Synet på barn og autoritativ oppdragelse var noe helt annet i mellomkrigstiden enn i dag. Allikevel representerer perioden en tid med endringer også på dette feltet. Pedagogikken som didaktisk metode blomstret. Som eksempel ble den første norske Rudolf Steiner skolen opprettet i 1926, ett år etter hans død. En endring i synet på fysisk avstraffelse i barneoppdragelsen kommer også til uttrykk i kommunens arkiver – skolestyret og formannskapet hadde enkeltstående saker om fysisk eller korporlig avstraffelse oppe – og det ble debattert om hvorvidt og hvordan avstraffelse skulle brukes som et disiplinerende tiltak i skolen.

Og uansett fortidens annerledeshet – det å anmelde barn til lensmannen for plommeslang er en heftig reaksjon på noe jeg regner med at mange også da anså for relativt uskyldige barnestreker. Vi kan ikke si noe om lærer Årsets beveggrunner – men det kan se ut som om han ønsket å følge opp barna og beskytte dem som best han kunne ved å overvære den eventuelle avstraffelsen. Ansettelsesprotokollene fra Oppegård skolestyre er i våre arkiver, og vi fant både stillingsannonsen for den første lærerposten Årset fikk i Oppegård og hans videre virke i folkeskolen godt dokumentert i denne.


Skolestyrets ansettelsesprotokoll

Per Årset ble ansatt av Oppegård skolestyre 23.04.1924, etter en ansettelsesprosess som hadde tatt nærmere 7 mnd. Han ble konstituert som tilsynslærer i 1925 og ansatt som tilsynslærer i 1929. Per Årset ble faktisk ikke fast ansatt før i 1935. Det var 9 år etter at han tiltrådte den første stillingen som tilsynslærer ved Kullebunden skole.


Dokument nr. 2 og 3: Saksnotat og anmeldelse
politisak_013
Saken tilbakesendes til politimesteren i Follo med rapport. Legg merke til sporene etter videre saksbehandling i dokumentet!

Dokument 2 gir kanskje en foreløpig forklaring på hvordan dette frukttyveriet kunne ende som en politisak. Eieren av hagen var nemlig en Herr Politibetjent Ludv. Strand. Har vi å gjøre med en politibetjent som så seg lei av at lokale personer stjal frukt og bedrev hærverk på sommerhusets frukttrær mens han var i Oslo og derfor ikke kunne holde oppsyn med hagen sin?

I samme dokument får vi ytterligere opplysninger om klageren; han skal oppholde seg på adressen Trondhjemsveien 24, i Oslo. Med så mange opplysninger er det lett å gå inn på arkivverket og søke opp informasjon knyttet til både navn og adresse – og joda, vi finner ham i Folketellingen av 1910 for 0301 Kristiania Kjøpstad.

Så hvem var mannen som bodde på Thorshaug i 1926? La oss kalle ham Ludvig – da blir Herr politibetjent Ludv. Strand litt lettere å hanskes med. Han ble født 11.03.1875. Han var altså 56 år gammel, han var gift med Fru Thora Strand, født 23.06.1877. I husstanden deres bodde det også to kvinner med betegnelsen tj. –altså tjenesteytende. Ludvig bodde i en leilighet i første etasje med 3 værelser. Husleien her var på 20,- kr. i måneden. Ekteparet er registrert på den samme adressen i folketellingen av 1900. Men da i leilighet nr. 27 i femte etasje og uten tjenesteytende i huset.

anmeldelse, politisak_012
Anmeldelse av frukttyveri til lensmannen i Oppegård. Avsender Ludvig Strand. Skolestyreprotokoll 1917-1921, Uordnet/Folloarkivet

I anmeldelsen presenteres leseren for en utførlig beskrivelse av hendelsesforløpet kvelden 21.august 1926. Vi får personinformasjon både om anmelder, anmeldte gutter og den mannen som oppdaget frukttyveriet.

Lördag den 21 ste-ds ved sekstiden eftm. blev 4 gutter av gut Sverre Moe hersteds seet- i færd med at stjæle æpler og plommer. Da de saa sig opdaget tok de flukten, men Moe fik stoppet 2 av dem. Samtlige hadde lommerne fulde av frukt. Da det efter alt at dömme maa antas at ha været gjort flere lignende besök kan ovennevnte gutter muligens ogsaa gjöre rede for dette. Paatale forlanges. For gutterne opgis de to at være sönner av en Gulbrandsen og de andre to sönner av Lande samtlige boende oppe i Aasen i nærheten her. […]


Dokument 5 og 6: Avhørsprotokoll og rapport

Det er spesielt spennende å finne avhørsmateriale fra Lensmannen i Oppegård og Follo i skolestyrets arkiv, ettersom lensmannsarkivene oppbevares ved statsarkivene.

Dette avhøret må ha vært en fryktelig påkjenning både for barna og deres foreldre.  Vi trekker frem det mest iøyenfallende avhøret her- for å tydeliggjøre det absurde i situasjonen:

Kåre Lande f. 25/1 1915. bror til anmeldte 3, avhørtes i overvær av moren, går i folkeskolens 5.klasse for lærer Per Årset, formantes. Komp. benekter å ha vært med på heromhandlede tyveri. Komp. sto utenfor haven, ute på veien, mens de andre var inne. komp. fik ingen frukt av de andre anmeldte da disse kom ut fra haven. (Anmeldtes forklaring ikke oplest da anmeldtes mor begynte å bruke en grov munn og optrådte nesten hysterisk. det var helt umulig å få avhørt gutten mer enn ovenfor gjengitt. A.S.L.)

 

Og hva med Villa Thorshaug?

I løpet av 1990 tallet ble faste kulturminner i store deler av landet registrert i et prosjekt med det velklingende navnet SEFRAK. Dette er gode og grundige registreringer som er et godt sted å begynne hvis man har spørsmål rundt gamle bygninger, tilknyttede Gnr./Bnr. o.a. I publikasjonen Gamle hus i Oppegård. Nyere tids kulturminner i Oppegård; SEFRAK-rapport fra 1993 finner vi Villa Thorshaug med adresse Skiveien 76. Huset oppgis å være bygget i 1908. Ved bruk av Follokart.no, Follokommunenes kartsøketjeneste, kommer nøkkelinformasjonen fra SEFRAK-rapporten opp ved treff på kartsøk. Dette er en virkelig morsom funksjonalitet som kan brukes for å bli bedre kjent med gammel bygningsmasse i ditt eget nærområde.

Vi forhører oss igjen med Byggesak og geodatavdelingen på rådhuset og ser om vi kan finne noe på bygningens gårds- og bruksnummer. Etter en gjennomgang av byggesaksmappen kan vi fortelle at Villa Thorshaug, som det eksisterte i 1926, ikke finnes lenger.

Sefrak rapport
SEFRAK rapporten er tilgjengelig på Biblioteket i Kolben

Bygningen var registrert som sommerhus og ble revet i forbindelse med oppførelse av ny enebolig på samme tomt i 1939. Det var Ludvig Strand, vår politibetjent, og hans sønn doktor Strand som fikk bygget og senere flyttet inn i huset – og etter kort tid overførte Ludvig huset til sin sønn. Adressen var fremdeles Skiveien 76, og eneboligen fikk navnet Thorsborg. Etter hvert fikk Villa Thorsborg adresse Skiveien 76 D.

For dere som er kjent i området og ikke helt kan skjønne hvor denne tomta ligger i dag henger det sammen med en omregulering som fant sted på slutten av 1990-tallet. Adressen i dag er nemlig Heimenveien 26. Eneboligen har i mange år blitt kalt doktorboligen og står der den dag i dag. I denne frukthagen var det altså at de fire guttene en sensommerkveld i 1926 snek seg inn i en have bugnende av plommer og «plukket lommene fulle».

Vet du at man kan bestille arkivmateriale fra Folloarkivet på nett, og på den måten få reservert journaler, møtebøker og protokoller til gjennomsyn på biblioteket når det passer deg? 

Mer informasjon finner du på www.folloarkivet.no

 

Kilder og litteratur

Folloarkivet – Uordnet arkivmateriale
Oppegård kommune: Skolestyret: møteprotokoller og journaler
Oppegård kommune: Skolestyret: ansettelsesprotokoll

Andre arkiver
Oppegård kommune: Byggesak og geodataavdelingens arkiv
Arkivverket.no

Databaser/søketjenester
Follokart.no – grunnkart med åpen informasjon på nett.
ndla.no

Litteratur
Lilleslåtten, Bjørn: Politiet i Follo gjennom 100 år. Follo politimesterembete 1902-2002. Ski 2002. ISBN 82-996271-1-7
Oppegård kommune: Gamle hus i Oppegård, Nyere tids kulturminner i Oppegård, SEFRAK-rapport. Oppegård kommune 1993.  ISBN 82-992741

Fremhevet bilde – Epleslang (Bilde) – lastet ned fra http://ndla.no/en/node/144398. Attribution Non-commercial Share Alike Creative Commons license; Mary Evans Picture. NTB scanpix.

Spesifiserte referanseadresser
Folketelling Kristiania Kjøbstad 1910: http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/leilighet/lf01036392188227
Forklaring på forkortelser brukt i bl.a. folketellinger: http://www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet/Hjelp/Forkortelser-og-spesialtegn

*The past is a foreign country.
Uttrykket stammer opprinnelig fra Leslie Poles Hartleys novelle The Go-Between fra 1953, men er kanskje mest fra historiker David Lowenthals verk ved samme navn utgitt i 1985 der han analyserer fortidens betydning for samtiden.

Tekst: Anna Marie Thams Wulfsberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s